คอมอืดมากครับ

(1/2) > >>

khundanlopburi:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 22:04:42, on 8/9/2556
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\st_rsser.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Google\Update\1.3.21.153\GoogleCrashHandler.exe
C:\Program Files\USB Disk Security\USBGuard.exe
C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe
C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win32.exe
C:\Documents and Settings\khundanlopburi\Application Data\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://www.google.co.th/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMIECC.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\GROOVEEX.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\ssv.dll
O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\URLREDIR.DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: ChromeFrame BHO - {ECB3C477-1A0A-44BD-BB57-78F9EFE34FA7} - C:\Program Files\Google\Chrome Frame\Application\29.0.1547.66\npchrome_frame.dll
O4 - HKLM\..\Run: [USB Security] C:\Program Files\USB Disk Security\USBGuard.exe
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-21-527237240-2139871995-682003330-1003\..\Run: [IDMan] C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot (User '?')
O4 - HKUS\S-1-5-21-527237240-2139871995-682003330-1003\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')
O8 - Extra context menu item: Download all links with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetAll.htm
O8 - Extra context menu item: Download FLV video content with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEGetVL.htm
O8 - Extra context menu item: Download with IDM - C:\Program Files\Internet Download Manager\IEExt.htm
O8 - Extra context menu item: ส่&งออกไปยัง Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: ส่&งไปยัง OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office14\ONBttnIE.dll/105
O9 - Extra button: ส่งไปยัง OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ส่&งไปยัง OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BFD68C31-A8DD-40A1-B7C0-76E61315BA10}: NameServer = 8.8.8.8,61.19.245.245
O18 - Protocol: gcf - {9875BFAF-B04D-445E-8A69-BE36838CDE3E} - C:\Program Files\Google\Chrome Frame\Application\29.0.1547.66\npchrome_frame.dll
O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe
O23 - Service: บริการ ข่าวอัพเดต Google (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe (file missing)
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Oracle Corporation - C:\Program Files\Java\jre7\bin\jqs.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: Microsoft Antimalware Service (MsMpSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe (file missing)
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Locator (RpcLocator) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: Spyware Terminator 2012 Realtime Shield Service (ST2012_Svc) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\st_rsser.exe

--
End of file - 6810 bytes

Dr.Tune_Niran:
LOG File ไม่มีอะไรผิดปกติ ให้ตรวจสอบดูว่า มีโปรแกรมอะไรที่ทำงานกินเม็นโมรี่อยู่ หรือ
ทำการลบไฟล์ขยะต่างๆในเครื่องออกบ้าง พร้อมทั้งทำสแกนดิส ดีเฟลกฮาทดิสดูบ้าง หรือ
หาโปรแกรมจัดการพวกไฟล์ .DLL ที่น้าแพทเคยแจกไว้มาจัดการสแกนดู เพื่อเอาไฟล์ขยะ
ออกจากเครื่องเสียบ้าง ลองดูครับ ยังไม่อยากสัญนิษฐานว่าเกิดจากอะไร

*หากใครใช้วินโด้ 7 หรือ 8 และมีฮาทดิสมากกว่า 1 ลูก หรือใช้ 2 ลูกขึ้นไป มันจะมีโหมด
สำหรับพักหรือสแตนบายฮาทดิส ที่เราไม่ได้เข้าไปตลิกเพื่อใช้งาน เป็นเวลานานๆในระยะ
หนึ่งที่เปิดเครื่องเอาไว้ ฮาทดิสจะอยู่ในสภาพหลับ ระหว่างที่ฮาทดิสถูกพักอยู่นั้น หากเรา
เข้าไปคลิกที่ฮาทดิส หรือเข้าไปเรียกใช้งานไฟล์จากฮาทดิสไดร์นั้น จะต้องรอฮาทดิสมัน
พร้อมทำงาน พูดง่ายๆว่ารอสตาทเครื่องก่อน ถึงจะเข้าไปเปิดใช้งานได้ จึงทำให้มองเหมือน
กับว่า เครื่องช้าไม่ทันใจเรา หากไม่ชอบวิธีการของมันก็สามารถเข้าไปยกเลิกการทำงานที่
ฮาทดิสลูกนั้นๆได้ ตรงนี้ขอไม่อธิบายนะครับว่าทำอย่างไร ลองหาดูเอาเองก่อน :D

*
อันนี้เน้นว่าต้องเป็นเครื่องที่มีฮาทดิส 2 ลูกขึ้นไปนะครับ เครื่องที่แบ่งพาทิชั่น ไม่เกี่ยวด้วย
แม้จะแบ่งเป็นสองสามพาทิชั่นก็ตาม ฟังชั่นนี้จะไม่ทำงาน มันจะทำงานกับดิสลูกที่ 2 ขึ้นไป

Krida N04 ۩:
นอกจากนั้น ลองทำ Disk Cleanup ดูบ้างนะครับ มันจะช่วยลบไฟล์ขยะต่างๆไปบ้างครับ  :)

Hogan:
 :D  ก็น่าอืดอยู่หรอกครับ  ถ้าเป็นสิบล้อก็กากบาทเพลากลางขาดไปแล้วมั๊งครับ   :><U:

แพท:
สำหรับเครื่องที่บ้าน คลิกขวาแล้วเด้งออกตลอดเลยค่ะ ยังแก้ไขไม่ได้ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป